miércoles, 18 de febrero de 2009

Nachamu, nachamu ami

Hermoso canto "Nachamu, nachamu ami, yomar Elokeichem. Dabru al lev Yerusahalayim v'kiru eleha."

No hay comentarios: